הדר דף הבית בלי JCI

ביקורת פנים

אודות

המבקר הפנימי פועל מתוקף חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992 שקובע כי בכל גוף ציבורי תקוים ביקורת פנימית על ידי מבקר פנימי.

מטרת הביקורת הפנימית בבית החולים

 

הביקורת הפנימית הינה פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הערכה וייעוץ אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את הפעולות ותהליכי העבודה בבית החולים.

 

הביקורת הפנימית מהווה משאב ניהולי פנימי שנועד לסייע להנהלת בית החולים ופועלת לקידום מטרותיו של הארגון ולשיפור דרכי עבודתו, תוך שמירת האינטרס הציבורי.

 

היקף פעולות הביקורת הפנימית משתרע על כל יחידות ומחלקות בית החולים בכל תחומי עיסוקו.

 

סודיות

 

המבקר הפנימי והבאים מכוחו ישמרו בסוד כל מסמך או מידע שהגיעו אליהם עקב מילוי תפקידם, זולת אם נחוץ הגילוי למילוי התפקיד כנדרש בחוק, או אם הגילוי דרוש על פי כל דין.

 

תפקידים

 

המבקר הפנימי יבדוק, בין היתר:

  • אם הפעולות של הגוף הציבורי שבו הוא משמש מבקר ושל נושאי משרה וממלאי תפקידים באותו גוף תקינות, מבחינת השמירה על החוק, על הניהול התקין, על טוהר המידות ועל החיסכון והיעילות, ואם הן מועילות להשגת היעדים שנקבעו להן; 
  • אם מקוימות ההוראות המחייבות את הגוף הציבורי;
  • את ניהול הנכסים וההתחייבויות של הגוף הציבורי, ובכלל זה את הנהלת החשבונות שלו, וכן את דרכי שמירת הרכוש, והחזקת הכספים והשקעתם; 
  • אם ההחלטות בגוף הציבורי נתקבלו על פי נהלים תקינים; 
  • אם הגוף הציבורי הוא גוף מבוקר כאמור בפסקה (1) או (3) להגדרת גוף ציבורי שבסעיף 1 (להלן – גוף מבוקר) – את תיקון הליקויים שעליהם הצביע מבקר המדינה.
  • המבקר הפנימי יערוך את הביקורת על פי תקנים מקצועיים מקובלים.
לראש העמוד לראש העמוד

מידע שימושי

פרטי התקשרות:

גב' ליאת שניידר חסון

המבקרת הפנימית

טלפון: 04-7748323

דואר אלקטרוני: [email protected]

 

לראש העמוד לראש העמוד
הלל יפה אונליין צד
בית ספר לסיעוד
נשים ויולדות
ילדים
סרטונים
ניהול תכנים:
עבור לתוכן העמוד